MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

  Pan

ZYGMUNT GUTOWSKI

Prezes Zarządu Fundacji

Polska-Europa-Polonia

 Szanowny Panie Prezesie,

z prawdziwą radością przyjąłem zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym
i uroczystym otwarciu Polonijnego Festiwalu Multimedialnego “Polskie Ojczyzny 2006”.

Sprawy Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą są mi zawsze bliskie. Rola środowisk polonijnych w kształtowaniu zarówno wizerunku Polski, jak i tworzeniu więzi
z narodami świata jest trudna do przecenienia. Zasługuje nie tylko na najwyższe uznanie,
ale także - wnikliwą analizę i wymierne wsparcie. Cieszę się, że udało mi się zainicjować
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego budowę systemowego instrumentarium służącego częściowej choćby opiece merytorycznej i finansowej nad szczególnie wartościowymi przedsięwzięciami instytucji i środowisk polonijnych. Stanowią one wszak integralną część polskiego dziedzictwa narodowego, która przez stulecia powstawała siłą najświetniejszych polskich umysłów i talentów, działających poza obecnymi granicami Kraju, dając świadectwo bogactwa i ciągłości kultury narodowej.

Jestem przekonany, że powołanie Festiwalu stało się ważnym ogniwem w łańcuchu dokumentującym działalność Polonii w czasach powszechnie dominujących mediów elektronicznych. Podobne przedsięwzięcia – I Międzynarodowy Festiwal Filmowy,
oraz I i II Polonijny Przegląd Multimedialny, do których osiągnięć obecny Festiwal nawiązuje, udowodniły jak bardzo jest to dziś istotne.

Życzę Organizatorom Festiwalu, by jego plon wpisał się na zawsze w ciąg wydarzeń
dla Polonii najważniejszych, zaś jego Uczestnikom, by przyniósł im wiele artystycznych satysfakcji, które staną się zachętą i inspiracją do dalszych poczynań.

Z wyrazami szacunku

/-/ Kazimierz Michał Ujazdowski

 

 

 

 

 

Warszawa, dn.23 maja 2006 roku